Культура
Культура
Culture
Міфи про пиво Мифы про пиво Beer myths
Ми перевірили найпоширеніші твердження про пиво, щоб остаточно з’ясувати, де правда, а де міф. Добре знаєтесь на пивній культурі? Перевірте себе, перш ніж читати пояснення під спойлером.
Мы проверили распространенные утверждения о пиве, чтобы окончательно выяснить, где правда, а где миф. Хорошо разбираетесь в пивной культуре? Проверьте себя, прежде чем прочесть объяснения под спойлером.
We have verified common beliefs about beer in order to finally clear up the truth vs. myths. Are you proficient in beer culture? Test yourself before you read the explanation beneath the spoilers.
Пивна культура Пивная культура Beer culture
Культура пиття пива відрізняє справжнього поціновувача від любителя випити. Скористайтеся цими секретами пивних сомельє, щоб розкрити букет смаків напою і здивувати гостей вправним частуванням.
Культура потребления пива отличает настоящего ценителя от обычного любителя выпить. Воспользуйтесь этими секретами пивных сомелье, чтобы раскрыть букет напитка и удивить гостей умелой подачей.
Beer-drinking culture differs a true connoisseur stand out from an ordinary boozer. Take advantage of these tips from beer stewards to unravel the secret of the beverage flavor and surprise your guests with a proper serving.
1
Понад 5 днів пиво зберігається тільки завдяки консервантам Более 5 дней пиво хранится только благодаря консервантам Beer can only be stored for over five days if it contains preservatives
Міф
Миф
Myth

Насправді, тривалий термін зберігання досягається шляхом підтримки високого рівня санітарії на всіх етапах виробництва, використання сучасного обладнання й певними технологічними процесами, такими як пастеризація — одноразове нагрівання до 70°C протягом 30 секунд. А найголовніше те, що використання консервантів у виробництві пива в Україні заборонено законом.

На самом деле, длительный срок хранения достигается путем поддержания высокого уровня санитарии на всех этапах производства, использования современного оборудования и определенными технологическими процессами, такими как пастеризация — одноразовое нагревание до 70 °C в течение 30 секунд. А самое главное, что использование консервантов в производстве пива в Украине запрещено законом.

In reality, the longer shelf life can be ensured by maintaining good sanitary conditions at all stages of production, using state-of-the-art machinery and following certain processing procedures, such as pasteurization is a one-time heating up to 70 °C during 30 seconds. The most interesting thing is that the usage of food preservatives in beer in legally banned in Ukraine.

2
Пастеризація та фільтрація погіршує якість пива Пастеризация и фильтрация ухудшает качество пива Pasteurization and filtration impact beer quality
Міф
Миф
Myth

За способом обробки пиво розділяють на фільтроване й нефільтроване, пастеризоване та непастеризоване 

Фільтрація — це процес освітлення пива шляхом відділення дріжджових клітин. Водночас поліпшується його зовнішній вигляд — пиво стає більш прозорим. 

Пастеризація — це процес короткочасної термічної обробки пива (нагрівання до 70°C протягом 30 секунд) для того, щоби збільшити термін придатності пива без шкоди для смакових властивостей.

По способу обработки пиво подразделяют на фильтрованное и нефилтьроване, пастеризованное и непастеризованное. 

Фильтрация — это процесс осветления пива путем отделения дрожжевых клеток. Во время фильтрации улучшается внешний вид напитка — пиво становится более прозрачным. 

Пастеризация — процесс кратковременной термической обработки пива (нагрев до 70 °C в течение 30 секунд) для того, чтобы увеличить срок годности пива без ущерба для пользы и вкусовых свойств.

By processing technology, beer is classified in filtered and unfiltered, as well as pasteurized and non-pasteurized beer. 

Filtration is a process of beer clarification through separating yeast cells. Filtering improves the appearance of the beverage and beer looks clearer. 

Pasteurization is a process of short-term heating of beer (heating to the temperature up to 70 °C during

3
Пишна піна — важливий показник якості пива Пышная пена — важный показатель качества пива Thick beer head is an important indicator of beer quality
Міф
Миф
Myth

У дійсності, піна може бути густою, щільною, високою, пухкою і дрібною, але залишатися якісною піною. Окрім піни, заверніть увагу на щільність, вміст алкоголю, смак і аромат. Пиво можна вважати якісним, коли воно відповідає всім стандартам.

В действительности, пена может быть густой, плотной, высокой, пышной и мелкой, но оставаться качественной пеной. Кроме пены, обратите внимание на плотность, содержание алкоголя, вкус и аромат. Пиво можно считать качественным, когда оно соответствует всем стандартам.

In reality, foam head can be think, dense, tall, lush or thin, as long as it is quality foam. Apart from the beer head, take notice of its density, alcohol content, taste and flavor. Beer can only be considered of good quality when it complies with every applicable standard.

4
Сьогодні пиво роблять за 3 дні, але колись потрібно було 3 тижні Сегодня пиво делают за 3 дня, но когда-то на это нужно было 3 недели Today it takes just 3 days to brew beer, but there was a time when it used to take 3 weeks
Міф
Миф
Myth

Як і століття тому, вироблення пива сьогодні займає приблизно 2–3 тижні, а для деяких сортів і 3 місяці! Процес виробництва включає варіння сусла, бродіння, доброджування, фільтрацію й розлив у тару. Найбільш тривалими етапами є бродіння й доброджування, які залишилися незмінними за всю історію пивоваріння, адже в основі цих процесів лежить діяльність живих дріжджів.

Как и столетия назад, выработки пива в наше время занимает примерно 2-3 недели, а для некоторых сортов и 3 месяца! Процесс изготовления включает варку сусла, брожение, дображивание, фильтрацию и розлив в тару. Наиболее длительными этапами являются брожение и дображивание, которые остались неизменными за всю историю пивоварения, ведь в основе этих процессов лежит деятельность живых дрожжей.

Just like centuries ago, making beer today takes about 2-3 weeks, and for some varieties, it can take up to 3 months! The brewing process includes mashing, fermentation, secondary fermentation, filtration and packaging. The longest stages are fermentation and secondary fermentation, which have remained unchanged over the entire history of brewing as these processes are based on the biological activity of live yeast.

5
Безалкогольне пиво — теж пиво Безалкогольное пиво — то же пиво Non-alcoholic beer is the same beer
Міф
Миф
Myth

Безалкогольне пиво відповідає визначенню пива і проводиться за тією ж технологією, що звичайне пиво. Компанія Carlsberg Ukraine для виробництва безалкогольного пива використовує принцип мембранної фільтрації. Використання цього способу передбачає виробництво пива за традиційною технологією з подальшим видаленням спирту за допомогою спеціальних мембран. Тому безалкогольне пиво, вироблене таким методом, зберігає всі смакові якості звичайного пива.

Безалкогольное пиво соответствует определению пива и производится по той же технологии, что и обычное пиво. Компания Carlsberg Ukraine для производства безалкогольного пива использует принцип мембранной фильтрации. Использование этого способа предусматривает производство пива по традиционной технологии с последующим удалением спирта с помощью специальных мембран. Поэтому безалкогольное пиво, произведенное таким методом, сохраняет все вкусовые качества обычного пива

Non-alcoholic beer fits the definition of beer and is made using the same technology as ordinary beer. Carlsberg Ukraine uses membrane filtration technique to produce non-alcoholic beer. With this technique, beer is brewed according to the traditional technology and then alcohol is removed from the product using special membranes. For that reason, non-alcoholic beer produced this way retains every bit of the taste of ordinary beer.

1
Температура ідеального смаку Температура идеального вкуса The temperature of a perfect taste.
Оптимальна температура для смакування напоєм, залежно від сорту, — від +4ºС до +13ºС. Кожен сорт пива має оптимальну температуру подачі: для світлого лагера характерна більш низька температура, ніж для міцного щільного пива.
Оптимальная температура пива, в зависимости от сорта — от + 4 °С до + 13 °С. У каждого сорта пива своя оптимальная температура подачи: для светлого лагера характерна более низкая температура, чем для крепкого и плотного.
Depending on the variety, the optimal beer temperature ranges from +4 °С to +13 °С. Each beer brand is characterized by its own perfect serving temperature: light lagers should be served at a lower temperature than for strong and stout beers.
2
Келих або пляшка? Бокал или бутылка? Glass or bottle?
Пити пиво з пляшки — зручно, але не так ефективно. У такий спосіб ви позбавляєте себе задоволення відчути всю силу прохолодного смаку.
Пить пиво из бутылки удобно, но не так эффективно. Таким образом вы лишаете себя удовольствия почувствовать всю силу освежающего вкуса.
Drinking beer from a bottle is a more convenient but it`s not an effective way of enjoying it. At such way you rid yourself of the pleasure of sensing the full intensity of the refreshing taste.
3
Для кожного сорту своя форма келиху Для каждого сорта своя форма бокала Each brand has its own specific shape of glassware.
Але не обов’язково ускладнювати: келих чашоподібної форми підходить практично для будь-якого сорту пива. Якщо раптом поряд немає такого келиха, візьміть звичайний фужер, що схожий за формою на келих для шампанського.
Но усложнять вовсе не обязательно: бокал чашеобразной формы подходит практически для любого сорта пива. А вот если у вас под рукой не оказалось такого бокала, возьмите обычный фужер, похожий по форме на бокал для шампанского.
But it does not have to be too complicated: a tulip glass will do for virtually any sort of beer. If you do not have such glass near yourself, take a usual flute glass that  looks similar to a champagne glass.
4
Секрет пишної пінної шапки Секрет пышной пенной шапки The secret of a thick beer head.
Наливайте неквапливо та рівномірно під кутом 45º у напрямку від краю посудини до центру. Наповнивши три чверті келиха, зробіть паузу та долийте залишки в центр келиха, щоби створити пінну шапку. Пийте одразу ж після розливу!
Наливайте медленно и равномерно под углом 45º по направлению от края сосуда к центру. Наполнив три четверти бокала, сделайте паузу, а затем долейте остатки в центр бокала, чтобы создать пенную шапку. Пейте сразу же после разлива!
Pour slowly and steadily at an angle of 45º, from the edge of the vessel towards its center. Having filled three quarters of the glass, make a break, then pour the remaining beer into the center of the glass in order to form a beer head. Drink straight after pouring!
5
Смакуйте з уважністю Наслаждайтесь Savor it!
Беріть келих за ніжку або підставку, а не за верх. Перед першим ковтком оцініть прозорість і колір напою, відчуйте його аромат і лише потім насолодіться смаком.
Берите бокал за ножку или основание, а не за верх. Перед первым глотком оцените прозрачность и цвет напитка, почувствуйте его аромат, и только потом насладитесь вкусом.
Hold the glass by the stem or the base and don`t hold by the rim. Before making your first gulp, appreciate the clearness and tint of the beverage, feel its aroma and only then proceed to enjoying its taste.