Події
Cобытия
Events
15.02.2018
Cпецпроект арт-резиденції BIRUCHIY
Спецпроект арт-резиденции BIRUCHIY
Special project by BIRUCHIY art residence

Музейно-культурний комплекс пивної історії «ЛЬВІВАРНЯ» покаже спецпроект арт-резиденції BIRUCHIY

BIRUCHIY – це втілення вільного духу України, платформа міжнародної взаємодії та інструмент інтеграції української культури в глобальний контекст.

15 лютого відома українська арт-резиденція вперше покаже свій спецпроект у Львові, в Музейно-культурному комплексі пивної історії «ЛЬВІВАРНЯ».

Щорічно, вже протягом тринадцяти років, на півдні України проходить міжнародний симпозіум сучасного мистецтва BIRUCHIY. Це унікальне середовище, що поєднує в собі художній майданчик і рекреаційну зону в заповідному місці на березі моря. Це місце, де сучасна арт-спільнота перебуває в тісній комунікації й творчій взаємодії, місце зустрічі різних традицій, напрямків і поколінь – територія свободи, де разом із віддаленням від материка віддаляються й обмеження.

Саме там, на півострові Бирючий в Азовському морі, восени 2016 року отримав старт великий інтердисциплінарний проект кураторів Георгія Сенченка (Київ-Берлін) та Євгена Тарана (Мюнхен) під назвою «Народження трагедії з духу музики». Співорганізаторами проекту стали відомі київські митці Інара Багірова і Кирило Проценко.

Перший «Акт» проекту був представлений у вигляді серії створених на півострові фотографій. На основі цих зображень, розіграних між художниками методом жеребкування, відбувся наступний «Акт» – робота над картинами й арт-об'єктами в майстернях авторів. Результат цього експерименту вперше було показано в Києві, на фестивалі «Kyiv Art Week», у травні минулого року.

А тепер частина проекту «Народження трагедії з духу музики» буде представлена міжнародним симпозіумом сучасного мистецтва BIRUCHIY у Львові, в Музейно-культурному комплексі пивної історії «ЛЬВІВАРНЯ», 15 лютого!

«ЛЬВІВАРНЯ» –¬ це єдиний музейно-культурний комплекс пивний історії в Україні. Він об'єднує в собі динамічний інтерактивний музей і культурний, сучасний арт-простір, готовий приймати виставки, конференції, покази мод і багато інших заходів.

В експозиції візьмуть участь роботи Інари Багірової (Київ), Таї Галаган (Київ), Анни Глибіної (Київ), Артема Волокітіна (Харків), Юрія Коваля (Львів), Тетяни Малиновської (Харків), Олекси Манна (Київ), Юрія Пікуля (Київ), Кирила Проценко (Київ), Юрія Соломко (Київ), Андрія Стегури (Ужгород), Валерії Трубіної (Нью-Йорк), Наталії Фаваз (Київ), Юрія Шабельникова (Москва), Ельміри Шемседінової (Київ), Наталії Юдіної (Томськ), Аліни Якубенко (Київ).

Місце проведення: Арт-простір Музейно-культурного комплексу пивної історії «Львіварня», вул. Клепарівська 18, 2 поверх.

Вартість відвідування: 60 гривень (повний квиток – включає також вартість візиту до музейно-культурного комплексу «Львіварня»).

Розклад роботи: щодня з 10:00 до 19:00, без вихідних. Виставка триватиме до 5 квітня.
 

Музейно-культурный комплекс пивной истории «ЛЬВИВАРНЯ» покажет спецпроект арт-резиденции BIRUCHIY

BIRUCHIY – это воплощение свободного духа Украины, платформа международного взаимодействия и инструмент интеграции украинской культуры в глобальный контекст. 

15 февраля известная украинская арт-резиденция впервые покажет свой спецпроект во Львове, в Музейно-культурном комплексе пивной истории «ЛЬВИВАРНЯ».

Ежегодно, в течение тринадцати лет, на юге Украины проходит международный симпозиум современного искусства BIRUCHIY. Это уникальная среда, сочетающая в себе художественную площадку и рекреационную зону в заповедном месте на берегу моря.  Это место, где современное арт-сообщество находится в тесной коммуникации и творческом взаимодействии, место встречи разных традиций, направлений и поколений – территория свободы, где вместе с отдалением от материка отдаляются ограничивающие рамки. 

Именно там, на полуострове Бирючий в Азовском море, осенью 2016 года получил старт большой интердисциплинарный проект кураторов Георгия Сенченко (Киев-Берлин) и Евгения Тарана (Мюнхен) под названием «Рождение трагедии из духа музыки». Соорганизаторами проекта стали известные киевские художники Инара Багирова и Кирилл Проценко. 

Первый «Акт» проекта был представлен в виде серии созданных на полуострове фотографий. На основе этих изображений, разыгранных между художниками методом жеребьевки, произошел следующий «Акт» – работа над картинами и арт-объектами в мастерских авторов. Результат этого эксперимента впервые был показан в Киеве, на фестивале «Kyiv Art Week», в мае прошлого года.

А теперь часть проекта «Рождение трагедии из духа музыки» будет представлена международным симпозиумом современного искусства BIRUCHIY во Львове, в Музейно-культурном комплексе пивной истории «ЛЬВИВАРНЯ», 15 февраля!
    
«ЛЬВИВАРНЯ» ¬– это единственный музейно-культурный комплекс пивной истории в Украине. Он объединяет в себе динамичный интерактивный музей и культурное, современное арт-пространство, готовое принимать выставки, конференции, показы мод и многие другие мероприятия.  

В экспозиции примут участие работы Инары Багировой (Киев), Таи Галаган (Киев), Анны Глыбиной (Киев), Артема Волокитина (Харьков), Юрия Коваля (Львов), Татьяны Малиновской (Харьков), Олексы Манна (Киев), Юрия Пикуля (Киев), Кирилла Проценко (Киев), Юрия Соломко (Киев), Андрея Стегуры (Ужгород), Валерии Трубиной (Нью-Йорк), Наталии Фаваз (Киев), Юрия Шабельникова (Москва), Эльмиры Шемсединовой (Киев), Натальи Юдиной (Томск), Алины Якубенко (Киев).

Место проведения: Арт-пространство Музейно-культурного комплекса пивной истории «Львиварня», ул. Клепаровская 18, 2 этаж.

Стоимость посещения: 60 гривен (полный билет – включает также посещение музейно-культурного комплекса «Львиварня»).

Расписание работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных. 
Выставка продлится до 5 апреля.
 

Museum and cultural complex of beer history "LVIVARNYA" presents special project by BIRUCHIY art residence

BIRUCHIY is the embodiment of free spirit of Ukraine, the platform for international interaction and the tool for integrating Ukrainian culture into the global context.

February 15, 2018 for the first time in Lviv the well-known Ukrainian art residence will show its special project in space of "LVIVARYNA" – the Museum and cultural complex of beer history.

Annually, for thirteen years, in the south of Ukraine there is an international symposium of contemporary art BIRUCHIY. This is a unique environment, combining an artistic platform and a recreational area in a protected location on the seacoast. This is a place where the contemporary art community is in close communication and creative interaction. This is a meeting point for different traditions, directions and generations. This is a territory of freedom, where, along with the distance from the mainland, the limiting frames are being removed.    

Exactly there, on the peninsula of Biryuchyi located in the Azov Sea, in the fall of 2016, a large interdisciplinary project by curators Georgiy Senchenko (Kyiv-Berlin) and Yevgen Taran (Munich), entitled "The Birth of Tragedy from the Spirit of Music", was launched. Co-organizers of the project were well-known Kyiv artists Inara Bagirova and Kyrylo Protsenko.

The first "Action" of the project was presented in the form of photo-series created on the peninsula. Based on these images, played between artists by the drawing lots, the next "Action" occurred: work on paintings and art objects in the artist's workshops. May 2017 the result of this experiment
was shown for the first time in Kyiv at "Kyiv Art Week" fair.
    
And now the part of "The Birth of Tragedy from the Spirit of Music" art project will be presented by the international symposium of contemporary art BIRUCHIY in Lviv, in Museum and cultural complex of the beer history "LVIVARYNA" on February 15!

"LVIVARNYA" is the exclusive museum and cultural complex of beer history in Ukraine. It combines a dynamic interactive museum and a cultural, modern art space, ready to host exhibitions, conferences, fashion shows and many other events. 

Authors: Inara Bagirova (Kyiv), Taya Galagan (Kyiv), Anna Glybina (Kyiv), Artem Volokitin (Kharkiv), Yuriy Koval (Lviv), Tetyana Malynovska (Kharkiv), Olexa Mann (Kyiv), Yuriy Pikul  (Kyiv), Kyrylo Protsenko (Kyiv), Yuriy Solomko (Kyiv), Andriy Stegura (Uzhgorod), Valeriya Trubina (New York), Natalia Favaz (Kyiv), Yuriy Shabelnikov (Moscow), Elmira Shemsedinova (Kyiv), Natalia Yudina (Tomsk), Alina Yakubenko (Kyiv).

Location: Art Space of Museum and cultural complex of the beer history "LVIVARYNA" 
Lviv, 18 Kleparivska St.

Fee: 60 UAH (full ticket - includes a visit to the "Lvivarnya" museum and cultural complex).

Timetable: daily from 10:00 to 19:00, seven days a week.

The exhibition will last until April 5, 2018.