Події
Cобытия
Events
25.05.2017
Офіційне відкриття
Официальное открытие
Оfficial opening

“Львіварня” - місце, що об’єднало пивоваріння та мистецтво

3 червня у Львові відбулося офіційне відкриття музейно-культурного комплексу пивної історії «Львіварня», що знаходиться у старовинному середмісті, на території «Львівської пивоварні».

«Львіварня» — це і музей, що розповідає про історію та роль пива у розвитку міста, і арт-простір, що культивує українське мистецтво, і чудова туристична пам’ятка, цікава своїм незвичним інтер’єром і дизайном. Для Львівської пивоварні, ініціатора створення цього об’єкту, важливо  брати активну участь у розвитку міста, бути його повноправним громадянином — економічним та соціально-культурним гравцем. Мистецька платформа покликана прокласти шлях для нового етапу культурного розквіту столиці Галичини.

На церемонію відкриття нового арт-об’єкта завітали перші особи Львова, високопоставлені представники міністерства культури України, Королівства Данії в Україні, культури й туризму, музейної спілки, а також численні громадські діячі, митці, львів'яни та гості міста.

Так, міський голова Андрій Садовий підкреслив  важливість культурного комплексу для розвитку Львова, вручивши господарям туристичну мапу з новою нанесеною точкою — «Львіварнею».  «Тут створені нові робочі місця. Тут є хороша атмосфера. Тут є прослава нашого міста Львова, наших древніх традицій та наших багатьох умінь і талантів», — прокоментував він.

Також у перший день музейно-культурний комплекс відвідав державний секретар Міністерства культури України Ростислав Карандєєв. «Ми є свідками важливого кроку на шляху культурного розвитку: це створення нової локації для всебічних проявів як українських митців, так і іноземних гостей, що приїжджають, аби показати себе. Я сподіваюсь, що і культурні заклади, і органи влади будуть із задоволенням використовувати цей простір для реалізації своїх мистецьких рішень», — зазначив чиновник.   

Особисто оцінити потенціал нової арт-платформи прийшло багато культурних діячів, серед яких — відомий український фотограф Ігор Гайдай. У день відкриття він представив виставки своїх робіт «Українці. Початок третього тисячоліття» і «Космос українського хліба». «Мені дуже приємно, що в нас відкрився ще один сучасний музейний простір. Він зроблений у повній відповідності до новітніх європейських тенденцій, коли розважальна функція об’єднана з освітньою. Мені особисто, як людині візуальної культури, дуже подобається «Львіварня», це прекрасне місце для проведення виставок», — поділився фотограф.

Євгенія Піддубна-Смирнова, старший директор з корпоративних відносин Carlsberg Ukraine, наголосила на важливості створення музейно-культурного комплексу: «У нашої компанії є дві амбітні цілі: по-перше, сприяти всебічному розвитку науки та мистецтва, і, по-друге, розвивати європейський підхід до культури споживання пива. Завітавши на екскурсію до «Львіварні», кожен переконається, що пиво — це напій з багатовіковими традиціями. Воно завжди відігравало значну роль у розвитку міст. Якщо погортати сторінки історії, можна переконатися, що в європейських країнах — Бельгії, Чехії, Німеччині, а відтак і в Україні — пивні заводи завжди були вагомою частиною як економічного, так і соціально-культурного життя».

«Львіварня» — це єдиний музейно-культурний комплекс пивної історії в Україні. Формат нового арт-об’єкта суттєво відрізняється від музеїв у класичному розумінні: він поєднав у собі ознаки динамічного та сучасного інтерактивного музею та культурного простору, готового підлаштуватися під проведення виставок, конференцій, показів мод тощо. Мистецький майданчик запрошує до себе українських митців, знаних або ще зовсім молодих. Музей пивоваріння налічує більш, ніж 200 експонатів, найстаріший з яких — оригінал диплома пивовара 1776 року. Загальна площа «Львіварні» становить 2 000 м2. Одночасно на території простору може перебувати до 500 людей: арт-зона розрахована на 300 відвідувачів, конференц-зали — на 100 та 50 осіб відповідно, музей — на 50 екскурсантів. Загалом реалізація проекту тривала близько трьох років.

«Львиварня» — место, объединившее пивоварение и искусство

3 июня во Львове состоялось официальное открытие музейно-культурного комплекса пивной истории «Львиварня», что находится в старинном центре на территории Львовской пивоварни.

«Львиварня» — это и музей, рассказывающий об истории и роли пива в развитии города, и арт-пространство, которое культивирует украинское искусство, и прекрасная туристическая достопримечательность, интересная своим необычным интерьером и дизайном. Для Львовской пивоварни, инициатора создания этого объекта, важно принимать активное участие в развитии города, быть его полноправным гражданином — экономическим и социально-культурным игроком. Художественная платформа призвана проложить путь для нового этапа культурного расцвета столицы Галичины.

Церемонию открытия нового арт-объекта посетили первые лица Львова, высокопоставленные представители министерства культуры Украины и Королевства Дании, а также многочисленные общественные деятели, художники, львовяне и гости города.

Городской председатель Андрей Садовый подчеркнул важность культурного комплекса для развития Львова, вручив хозяевам туристическую карту с новой нанесенной точкой — «Львиварней». «Здесь созданы новые рабочие места. Здесь хорошая атмосфера. Здесь слава нашего города Львова, наших древних традиций и наших многих умений и талантов», — прокомментировал он.

Также в первый день музейно-культурный комплекс посетил государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев. «Мы являемся свидетелями важного шага на пути культурного развития: это создание новой локации для всесторонних проявлений как украинских художников, так и иностранных гостей, которые приезжают, чтобы показать себя. Я надеюсь, что и культурные заведения, и органы власти будут с удовольствием использовать это пространство для реализации своих художественных решений», — отметил чиновник.

Оценить потенциал новой арт-платформы пришло много культурных деятелей, среди которых — известный украинский фотограф Игорь Гайдай. В день открытия он представил выставки своих работ «Украинцы. Начало третьего тысячелетия» и «Космос украинского хлеба». «Мне очень приятно, что у нас открылось еще одно современное музейное пространство. Оно сделано в полном соответствии с новейшими европейскими тенденциями, когда развлекательная функция объединена с образовательной. Мне лично, как человеку визуальной культуры, очень нравится «Львиварня», это прекрасное место для проведения выставок», — поделился фотограф.

Евгения Поддубная-Смирнова, старший директор по корпоративным отношениям Carlsberg Ukraine, отметила важность создания музейно-культурного комплекса: «У нашей компании есть две амбициозные цели: во-первых, способствовать всестороннему развитию науки и искусства, и, во-вторых, развивать европейский подход к культуре потребления пива. Посетив экскурсию «Львиварни» каждый убедится, что пиво — это напиток с многовековыми традициями. Оно всегда играло значительную роль в развитии городов. Если полистать страницы истории, можно убедиться, что в европейских странах — Бельгии, Чехии, Германии, а затем и в Украине — пивные заводы всегда были важной частью как экономической, так и социально-культурной жизни».

«Львиварня» — это единственный музейно-культурный комплекс пивной истории в Украине. Формат нового арт-объекта существенно отличается от музеев в классическом понимании: он соединил в себе признаки современного интерактивного музея и культурного пространства, готового подстраиваться под проведение выставок, конференций, показов мод и тому подобных. Художественная площадка приглашает к себе украинских художников, известных или еще совсем молодых. Музей пивоварения насчитывает более 200 экспонатов, самый старый из которых — оригинал диплома пивовара 1776 года. Общая площадь «Львиварни» составляет 2 000 м2. Одновременно на территории пространства может находиться до 500 человек: арт-зона рассчитана на 300 посетителей, конференц-зал — на 100 и 50 человек соответственно,  музей — на 50 экскурсантов. Реализация проекта длилась около трех лет.

Lvivarnya — a Place that Brought Together Brewing and Art

On June 3, Lviv welcomed the official opening of the Lvivarnya museum and cultural complex of the history of brewing located in the old city center, within the territory of Lvivska Brewery.

Lvivarnya serves as both a museum unravelling the history of beer and its role in the development of this city, an art space that nourishes Ukrainian art, and a wonderful tourist highlight, attracting visitors with its original interior and design. Lvivska Brewery, whose idea it was to build this place, is committed to playing an active role in the development of the city, and to acting as its full-fledged citizen — an economical, social and cultural enabler. The art platform is intended to pave the way for the new stage of the cultural blossom for Galicia’s capital.

The opening ceremony of the new art object was attended by the city leaders, some high-profile officials from the Ministry of Culture of Ukraine, the representatives of the Kingdom of Denmark in Ukraine, culture and tourism spokespersons, members of the Union of Museums, as well as numerous public figures, artists, ordinary Leopolitans and visitors to the city.

In his speech, the city mayor Andriy Sadoviy emphasized the important role the cultural complex is playing in the development of Lviv by handing the hosts a tourist map with a new highlight on it denoting Lvivarnya. “This place provides new employment. This place has a great spirit. This place gives glory to our city of Lviv, our ancient traditions and our many skills and talents”, he commented.

On the first day of its operation, the museum and cultural complex was also attended by the State Secretary of the Ministry of Culture of Ukraine, Rostyslav Karandeyev. “We are witnesses to a significant step towards cultural growth — the creation of a new location for the manifestation of diverse aspects of both Ukrainian artists and foreign visitors who come here to show their worth. I hope that both cultural organizations and public authorities will enjoy using this space to implement their artistic solutions”, said the official.

Many cultural activists came to personally appreciate the potential of the new art platform, among them the prominent Ukrainian photographer Igor Gaidai. On the day of opening, he exhibited his collections “Ukrainians. The Beginning of the Third Millennium” and “The Cosmos of Ukrainian Bread.” “I am very pleased to see another modern museum space open up. It is designed in full compliance with the state-of-the-art European trends combining entertainment with education. I for one, being a man of visual culture, am very fond of Lvivarnya, this is a fine place for exhibitions”, said the photographer.

Yevgeniya Piddubna-Smyrnova, Chief Corporate Affairs Officer at Carlsberg Ukraine, stressed on the importance of the creation of the museum and cultural complex, “Our company aspires to two ambitious goals: first, to contribute to the comprehensive development of science and art, and second, to encourage the European approach to beer-drinking culture. Having taken a tour around Lvivarnya, everyone will realize that beer is a beverage with centuries-old traditions. It has always been playing an important role in urban development. Leafing through history, it becomes clear that across many European countries, such as Belgium, Czech Republic, Germany and obviously Ukraine, breweries have been a significant part of both economic, social and cultural lives of people.”

Lvivarnya is Ukraine’s only museum and cultural complex of the history of beer. The concept of the new art object is remarkably different from that of classical museums; it features all the attributes of a modern, dynamic interactive museum combined with an art space, ready to cater for the needs of exhibitions, conferences, fashion shows, etc. The art platform welcomes Ukrainian artists, whether well-known or making their first steps. The brewing museum boasts over 200 exhibits, of which the oldest one is the original diploma in brewing dated 1776. The total floor space of Lvivarnya is 2,000 sq.m. It can accommodate up to 500 people at the same time: the art space is scaled to admit up to 300 attenders, the conference halls — up to 100 and 50 attenders respectively, the museum — up to 50 visitors. The project has taken around three years to be completed.