Події
Cобытия
Events
03.02.2017
Виставка Вайсберга та Пікуля
Выставка Вайсберга и Пикуля
Vaisberg and Pikul exhibition

У Львові за підтримки Carlsberg Ukraine пройшла виставка робіт сучасних українських художників

З 3 лютого по 31 березня у Львові проходила виставка робіт талановитих українських художників Матвія Вайсберга та Юрія Пікуля під назвою «Діалог». Експозиція відкрилася на базі арт-зони оновленого музейно-культурного комплексу пивної історії «Львіварня» (вул. Клепарівська, 18).

Здавалося б, що може об’єднувати пиво й мистецтво? Відповідь, як завжди, криється в історії, у даному випадку в історії компанії Carlsberg. За часів заснування компанії в Данії в 1876 році були створені Лабораторія і Фонд Carlsberg. Зараз саме некомерційний Фонд Carlsberg володіє більшістю акцій і фактично керує пивоварною компанією, що має свої виробництва в багатьох країнах світу. Така організаційна структура істотно впливає на філософію і стратегію компанії: значна частина прибутку глобальної корпорації спрямована на розвиток науки та культури. Підтримує цю філософію і Carlsberg Ukraine. Компанія вкладає кошти в сталий розвиток і захист навколишнього середовища, а також в освітні проекти. Але не менш пріоритетним напрямком є підтримка українського мистецтва. Так, у Львові з’явився арт-простір національного рівня, який працює на базі музейно-культурного комплексу «Львіварня». Тут у найближчому майбутньому будуть проходити різні художні, музичні та літературні заходи, а також модні покази. За словами організаторів, серед планів на найближчий час — організація виставки молодих і поки не зовсім відомих художників зі Львова, адже молодь — майбутнє України.

Виставка «Діалог» стала першою в низці культурних заходів, запланованих в арт-зоні нового музейно-культурного комплексу «Львіварня», який відкрився і працює на території найстарішого в Україні пивоварного заводу — Львівської пивоварні. Слід зазначити, що кожна виставка робіт цих художників є знаковою подією для сучасного мистецтва України.

Матвій Вайсберг народився в 1958 році. Він закінчив ДХСШ ім. Т. Г. Шевченка (1977) та Київський поліграфічний інститут, відділення книжкової графіки (1985). Член ВТСХ «БП-АРТ». З 1989  року бере участь у виставках в Україні та за кордоном. З 1990 року провів понад 50 персональних виставок у музеях і галереях світу. Твори художника продаються на вітчизняних і закордонних аукціонах, зберігаються в багатьох музеях і приватних збірках по всьому світу. Експозиція «Діалог» демонструє ретроспективний низка робіт художника, що дозволяє простежити за розвитком авторської манери та пошуками майстра протягом двох десятиліть.

Юрій Пікуль народився в 1983 році. Навчався в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури. Брав участь у виставках у Києві та Одесі, провів кілька персональних виставок у галереях Києва. Його роботи зберігаються в приватних збірках країн Європи. Твори, представлені в експозиції, демонструють зовсім інший світоглядний підхід, ніж роботи першого автора. Так, наприклад, Пікуль по-особливому трактує пейзаж у серії «Лісосмуга 92 км», — як вакуум оточуючого світу. Вертикальні та діагональні фігури на його полотнах захоплюють і нівелюють уже звичну естетику пейзажу.

Во Львове при поддержке Carlsberg Ukraine прошла выставка работ современных украинских художников

С 3 февраля по 31 марта во Львове проходила выставка работ талантливых украинских художников — Матвея Вайсберга и Юрия Пикуля — под названием «Диалог». Экспозиция открылась на базе арт-зоны обновленного музейно-культурного комплекса пивной истории «Львиварня» (ул. Клепаровская, 18).

Казалось бы, что может объединять пиво и искусство? Ответ, как всегда, кроется в истории, в данном случае в истории компании Carlsberg. Во времена основания компании в Дании в 1876 году были созданы Лаборатория и Фонд Carlsberg. Сейчас именно некоммерческий Фонд Carlsberg владеет большинством акций и фактически управляет пивоваренной компанией, имеющей свои производства во многих странах мира. Такая организационная структура существенно влияет на философию и стратегию компании: значительная часть доходов глобальной корпорации направляется на развитие науки и культуры. Поддерживает эту философию и Carlsberg Ukraine. Компания вкладывает средства в устойчивое развитие и защиту окружающей среды, а также в образовательные проекты. Не менее приоритетным направлением является поддержка украинского искусства. Так, во Львове появилось арт-пространство национального уровня, которое работает на базе музейно-культурного комплекса «Львиварня». Здесь в ближайшем будущем будут проходить художественные, музыкальные и литературные мероприятия, а также модные показы. По словам организаторов, в планах на ближайшее время — организация выставки молодых и пока не совсем известных художников из Львова, ведь молодежь — будущее Украины.

Выставка «Диалог» стала первой в череде культурных мероприятий, запланированных в арт-зоне нового музейно-культурного комплекса «Львиварня», который открылся и работает на территории старейшего в Украине пивоваренного завода — Львовской пивоварни.  Следует отметить, что каждая выставка работ этих художников является знаковым событием для современного искусства Украины.

Матвей Вайсберг родился в 1958 году. Он окончил РХСШ им. Т. Г. Шевченко (1977) и Киевский полиграфический институт, отделение книжной графики (1985). Член ВТСХ «БП-АРТ». С 1989  берет участие в выставках в Украине и за рубежом. С 1990 года провел более 50 персональных выставок в музеях и галереях мира. Произведения художника продаются на отечественных и зарубежных аукционах, хранятся во многих музеях и частных собраниях по всему миру. Экспозиция «Диалог» демонстрирует ретроспективный ряд работ художника, что позволяет проследить за развитием авторской манеры и поисками мастера в течение двух десятилетий.   

Юрий Пикуль родился в 1983 году. Учился в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Участвовал в выставках в Киеве и Одессе, провел несколько персональных выставок в галереях Киева. Его работы хранятся в частных собраниях стран Европы. Произведения, представленные в экспозиции, демонстрируют совсем иной мировоззренческий подход, нежели работы первого автора. Так, например, Пикуль по-особому трактует пейзаж в серии «Лісосмуга 92 км», — как вакуум окружающего мира. Вертикальные и диагональные фигуры на его полотнах захватывают и нивелируют уже привычную эстетику пейзажа.

Carlsberg Ukraine to support the c of the works of modern Ukrainian artists in Lviv

Between February 3 and March 31, Lviv hosted the Dialog exhibition of the works of gifted Ukrainian artists Matvei Vaisberg and Yuriy Pikul. The exhibition was held within the art space of the renovated museum and cultural complex of the history of beer Lvivarnya (18 Kleparovska St.).

It seems to be hard to find any links between beer and art. However, as usual, the clue is in the history, in this case — in the history of the Carlsberg company. Back in 1876, when the company was founded in Denmark, its owner also established the Carlsberg Laboratory and the Carlsberg Foundation. Today the non-profit Carlsberg Foundation is the actual controlling shareholder and director of the brewery, which owns production facilities in many countries of the world. Such organizational framework is to a great extent shaping the company’s philosophy and strategy: a significant share of the global corporation’s income is channeled to support sciences and culture. Carlsberg Ukraine also promotes this philosophy. The company is investing in sustainable development and environmental protection, as well as in educational projects. The support of Ukrainian art is, however, an equally big priority. To that end, at the premises of the Lvivarnya Museum and Cultural Complex, the company set up an art space of national scale. This place will shortly start hosting various art, music and literature events, as well as fashion shows. Among the plans for the nearest future, the organizers quote the staging of an exhibition of young and little-known artists from Lviv, since the young are the future of Ukraine.

The Dialog exhibition has been the first entry in the long list of cultural events planned to be held at the art space of the new Lvivarnya Museum and Cultural Complex, which has opened and is now operating within the walls of Ukraine’s oldest brewery – Lvivska Brewery. It is worth mentioning that each exhibition of these artists’ works is a milestone event for the modern Ukrainian art.

Matvei Vaisberg was born in 1958. In 1977, he graduated from the Shevchenko State Art School and later in 1985 — from the Department of Book Graphic Design at the Kyiv Graphic Printing Institute. He is a member of the All-Ukrainian Creative Association of Artists “BZH-ART”. He has been exhibiting his works in and outside of Ukraine since 1989. Starting from 1990, he has held over 50 personal exhibitions at museums and galleries across the world. The artist’s works sell at auctions at home and abroad, and are stored at many museums and private collections all over the world. The Dialog exhibition features a retrospective range of the artist’s works providing an insight into the evolution of the author’s original style and the artist’s professional pursuits over the two decades.   

Yuriy Pikul was born in 1983. He studied at the National Academy of Visual Arts and Architecture. He has been exhibiting in Kyiv and Odessa, in particular, he staged several personal exhibitions at various Kyiv galleries. His works are stored at private collections in different European countries. His works of art put on display in this exhibition offer a completely different worldview approach compared to the works of the previous author. Thus, Pikul offers a very special interpretation of landscapes in his Lisosmuga 92 km series, depicting it as the vacuum of the outside world. The vertical and diagonal shapes in his paintings are gripping and tend to counter-balance the customary aesthetics of the landscape.